SKUPŠTINA DRUŠTVA

Skupštinu trgovačkog društva MURVICA d.o.o. čini gradonačelnik Grada Crikvenice DAMIR RUKAVINA, dipl. ing.

UPRAVA DRUŠTVA

Skupština trgovačkog društva MURVICA d.o.o. imenuje Upravu Društva. Skupština Društva je dana 13.06.2014. godine donijela Odluku o imenovanju Uprave trgovačkog društva MURVICA d.o.o. Uprava društva sastoji se od jednog člana – Direktora, koji zastupa i vodi poslove Društva pojedinačno i samostalno.

Direktor: JEVGENIJ PRPIĆ, mag. ing. geod. et geoinf.
Telefon: 051 440 880

ODJEL FINANCIJSKO-RAČUNOVODSTVENIH POSLOVA
Voditelj odjela: SANJIN ŠOPIĆ, dipl. oec. - Telefon: 051 440 886

ODJEL OPĆIH POSLOVA
Voditelj odjela: RADISLAV BLAŽEVIĆ, dipl. iur. - Telefon: 091 2420 646

ODJEL TEHNIČKIH POSLOVA
Voditelj odjela: ZORAN MAMIĆ, mag. ing. aedif. - Telefon: 091 2410 613

NADZORNI ODBOR

Skupština trgovačkog društva MURVICA d.o.o. je dana 9.04.2014 godine, donijela Odluku o imenovanju članova Nadzornog odbora Društva, nakon čega je izmjenjen predstavnik zaposlenika Društva u Nadzornom odboru Društva. Predstavnik zaposlenika Društva u Nadzorni odbor Društva izabran je dana 17.07.2014. godine, sukladno odredbama članka 163. Zakona o radu ("Narodne novine" br. 149/09, 61/11, 82/12 i 73/13). Nadzorni odbor ima pet članova.

ČLANOVI NADZORNOG ODBORA:

ŽELJKO PAUKOVIĆ, dipl. oec. - Predsjednik NO
mr. sc. VESNA CAR SAMSA, dipl. ing. - Zamjenik predsjednika NO
ZDRAVKO PERNAR
MARIJAN ŠKILJAN
MILAN KONDIĆ - predstavnik radnika u NO

ORGANIZACIJSKA SHEMA

TOP