e-POTPIS

Komunalno trgovačko društvo za obavljanje vodne djelatnosti MURVICA d.o.o. uvodi elektronički potpis (e-potpis) u uredsko poslovanje.

S ciljem pružanja još kvalitetnijih, sigurnijih i dostupnijih usluga od veljače 2017. godine Komunalno trgovačko društvo za obavljanje vodne djelatnosti MURVICA d.o.o., među prvima u Hrvatskoj uvelo je u svoje redovno poslovanje elektronički potpis (e-potpis). E-potpis omogućava zamjenu tradicionalnog potpisivanja dokumenata bržim i sigurnijim načinom, čime se postižu uštede u količini utrošenih papira kao i uštede na vremenu radnika Društva i korisnika usluga.

Što je elektronički potpis?
Elektronički potpis (e-potpis) reguliran je Zakonom o elektroničkom potpisu, a predstavlja pojam koji podrazumijeva čitav niz različitih vrsta digitalno prikazanih podataka pomoću kojih se vrši identifikacija korisnika i provjera vjerodostojnosti potpisanog elektroničkog dokumenta.

Komunalno trgovačko društvo MURVICA d.o.o. odlučilo se za korištenje naprednog elektroničkog potpisa čime se postiže dodatna vrijednost potpisanog dokumenta. Napredni elektronički potpis ima istu pravnu snagu i zamjenjuje vlastoručni potpis i otisak pečata. Njegovim korištenjem uz autentičnost i integritet osigurava se neporecivost dokumenta, a to znači da pošiljatelj ne može opovrgnuti odnosno poreći potpisanu transakciju. Isprava potpisana e-potpisom naziva se elektronička isprava te kao takva ona ima istu pravnu snagu kao i isprava na papiru.

Što će e-potpis donijeti korisnicima Komunalnog trgovačkog društva za obavljanje vodne djelatnosti MURVICA d.o.o.

Uvođenjem e-potpisa u poslovanje Komunalnog trgovačkog društva Murvica d.o.o., korisnicima usluga otvara se mogućnost da putem svoje elektroničke pošte (e-maila) dostavljaju podneske (zahtjeve, upite i sl.) prema društvu MURVICA d.o.o. i preuzimaju akte kreirane od društva MURVICA d.o.o.

Dostavljanje podneska putem elektroničke pošte (e-maila)
Ovom uslugom omogućeno je korisnicima usluga društva MURVICA d.o.o. dostavljanje podneska putem elektroničke pošte (e-maila). Na web stranici društva MURVICA d.o.o. u rubrici e-USLUGE - e-ZAHTJEVI nalaze se tekstualni (Word) dokumenti - obrasci koje je potrebno popuniti i poslati putem elektroničke pošte (e-maila) na službenu e-mail adresu pisarnice društva MURVICA d.o.o.: info@murvica.hr.

U privitku letka dostavljamo Vam izjavu stranke o prihvaćanju uporabe i prometa elektroničkih isprava koju možete preuzeti i s web stranice Društva u elektroničkom formatu.

Preuzimanje akata putem e-maila i web stranica

Korisnicima usluga društva MURVICA d.o.o. koji se odluče na elektroničku komunikaciju kao sredstvo komunikacije sa društvom MURVICA d.o.o., pruža se mogućnost da prime sve akte putem svoje elektroničke pošte (e-maila).

Napomena

Svi akti koji će se potpisati naprednim elektroničkim potpisom smatrat će se izvornikom samo u elektroničkom obliku. Papirnata preslika elektroničke isprave može se dobiti ovjerom elektroničke isprave kod ovlaštenih radnika Komunalnog trgovačkog društva MURVICA d.o.o. ili kod javnog bilježnika.

Vizualni identitet elektroničke isprave i vremenske ovjere

TOP