KAKO DO PRIKLJUČKA?

Sukladno odredbama članka 3. Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine za javnu odvodnju (Službene novine Grada Crikvenice" br. 8/15), obveznik priključenja na sustav javne odvodnje je svaka fizička ili pravna osoba koja je vlasnik građevine ili druge nekretnine koja ima tehničke uvjete za priključenje.

Da bi građani Grada Crikvenice objekte priključili na sustav javne odvodnje dužni su društvu MURVICA d.o.o. podnesti e-Zahtjev za priključenje na sustav javne odvodnje Grada Crikvenice.

Dokumenti potrebni za priključenje na sustav javne odvodnje Grada Crikvenice:

  1. Dokaz o pravu vlasništva građevine (ne stariji od 6 mjeseci), odnosno, punomoć ili pisanu suglasnost vlasnika nekretnine ovjerenu kod javnog bilježnika,
  2. Kopiju katastarskog plana (ne starija od 6 mjeseci) sa ucrtanim položajem građevine,
  3. Građevinsku dozvolu ili akt kojim je građevina ozakonjena ili akt kojim se nezakonito izgrađena građevina izjednačava sa zakonito izgrađenom građevinom ili potvrda o predanom zahtjevu za legalizaciju građevine,
  4. Potvrdu Grada CRIKVENICE o nedugovanju,
  5. Potvrdu komunalnog trgovačkog društva MURVICA d.o.o. o nedugovanju,
  6. Potvrdu komunalnog trgovačkog društva EKO-MURVICA d.o.o. o nedugovanju,
  7. Dozvolu Grada CRIKVENICE (ili ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE) za prekop javne površine, odnosno suglasnost vlasnika nekretnine za prekop nekretnine u vlasništvu fizičke ili pravne osobe, ako je ista potrebna,
  8. Presliku zadnjeg računa za vodu od komunalnog trgovačkog društva KTD VODOVOD ŽRNOVNICA.

Napomena:
Sukladno odredbi članka 14. stavka 3. Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine za javnu odvodnju (“Službene novine Grada Crikvenice“ br. 08/15) pod potpunim zahtjevom za priključenje smatra se zahtjev koji je podnesen temeljem obveze priključenja određene odredbom članka 6. ili odredbom članka 8. stavak 2. navedene Odluke te uz kojeg je priložena dokumentacija određena odredbom članka 8. stavak 3. i odredbom članka 13. iste Odluke.

Zahtjev za priključenje na sustav javne odvodnje Grada Crikvenice možete preuzeti, potom ispuniti i uz potrebnu dokumentaciju dostaviti osobno ili putem poštanskog ureda na adresu naše tvrtke:

MURVICA d.o.o.
Kralja Tomislava 85A
51260 Crikvenica

Zahtjev za priključenje na sustav javne odvodnje Grada Crikvenice, također možete dostaviti putem weba te interaktivno učitati potrebnu dokumentaciju, klikom na slijedeći link:

e-Zahtjev za priključenje na sustav javne odvodnje Grada Crikvenice

Temeljem potpunog zahtjeva za priključenje na sustav javne odvodnje Grada Crikvenice između podnositelja zahtjeva, odnosno korisnika i društva MURVICA d.o.o., sukladno odredbi članaka 4. Općih i tehničkih uvjeta isporuke vodnih usluga na području Grada Crikvenice  ("Službene novine Primorsko-goranske županije" br. 35/14) zaključuje se Ugovor o priključenju na sustav komunalnih vodnih građevina za javnu odvodnju.

TOP