NAJČEŠĆA PITANJA I ODGOVORI IZ DJELOKRUGA POSLOVANJA KOMUNALNOG TRGOVAČKOG DRUŠTVA MURVICA d.o.o.

 

Želim se priključiti na javni sustav odvodnje otpadnih voda Grada Crikvenice. Što trebam napraviti?

Ukoliko ispunjavate tehničke preduvjete za priključenje na sustav javne odvodnje Grada Crikvenice, potrebno je ispuniti "Zahtjev za priključenje na sustav javne odvodnje Grada Crikvenice" koji se nalazi na službenoj internetskoj stranici komunalnog trgovačkog društva MURVICA d.o.o. (murvica.hr) pod rubrikom - OBRASCI. Isti je potrebno, zajedno sa potrebnim prilozima poslati poštom, elektronskom poštom (info@murvica.hr) ili donesti osobno na adresu MURVICA d.o.o., Kralja Tomislava 85A, 51260 Crikvenica.
Korisno je pogledati službene internetske stranice komunalnog trgovačkog društva MURVICA d.o.o. (murvica.hr) rubriku – INFO SERVIS > KAKO DO PRIKLJUČKA?

Koliko je cjena priključka objekta na sustav javne odvodnje?

Naknada za priključak se ne naplaćuje. Komunalno trgovačko društvo MURVICA d.o.o. naplaćuje samo naknadu za obradu zahtjeva koja iznosi iznosi 200,00 HRK.

Da li komunalno trgovačko društvo MURVICA d.o.o. izvodi radove priključenja objekta na sustav javne odvodnje otpadnih voda?

MURVICA d.o.o. nema građevinsku operativu koja izvodi kućne priključke. Prilikom izgradnje sustava javne odvodnje osigurali smo budućim korisnicima infrastrukturu (pripremu za kućni priključak) do parcele, dok je za spajanje novog objekta na postojeći kolektor sanitarne odvodnje vlasnik objekta sam dužan pronaći izvođača radova, koji radove izvodi uz nadzor MURVICA d.o.o. sukladno Odluci o priključenju na komunalne vodne građevine za javnu odvodnju ("Službene novine Grada Crikvenice", Godina XV. – broj 8.) te Općim i tehničkim uvjetima isporuke vodnih usluga na području Grada Crikvenice ("Službene novine Primorsko – goranske županije", Godina XXII. – broj 35.). Trošak navedenih radova korisnik snosi sam. Naprijed navedena Odluka te Opći i tehnički uvjeti isporuke vodnih usluga na području Grada Crikvenice nalaze se na službenim internetskim stranicama MURVICA d.o.o. pod rubrikom – PROPISI > OSTALO.

Da li komunalno trgovačko društvo MURVICA d.o.o. izvodi usluge odštopavanja internog sustava (unutar stambenog objekta) odvodnje otpadnih voda?

Unutar samih objekata društvo MURVICA d.o.o. ne vrši uslugu odštopavanja iz razloga što su naši strojevi predviđeni za veće promjere cijevi te rade sa većim radnim tlakom.

Iz privatnih razloga nisam u mogućnosti priključiti se na izgrađeni sustav javne odvodnje otpadnih voda. Zašto dobivam račun iako nisam priključen?

U Odluci o cijeni vodnih usluga ("Službene novine Primorsko – goranske županije", Godina XXII. – broj 35.) izrijekom je navedeno da Obveznik plaćanja vodne usluge odvodnje otpadnih voda je svaka fizička ili pravna osoba koja je vlasnik ili korisnik nekretnine priključene na komunalne vodne građevine javne odvodnje ili nekretnine koja ima tehničke uvjete za priključenje (pod tehničkom mogućnosti priključenja podrazumijeva se mogućnost priključenja na sustav javne odvodnje gravitacijskim putem ili tlačno, odnosno ugradnjom pumpe), a vlasnik ili korisnik nije to učinio u zakonskim rokovima. Naprijed navedena Odluka nalazi se na službenim internetskim stranicama MURVICA d.o.o. pod rubrikom – PROPISI > OSTALO

Kako se formira račun za odvodnju?

Račun se sastoji od dva dijela, fiksnog i varijabilnog. Fiksni dio za građanstvo i za privredu iznosi 20,00 kn. Varijabilni dio obračunava se prema potrošnji vode za tekući mjesec i iznosi 2,60 kn/m3 za građanstvo, a 4,60 kn/m3 za gospodarstvo. Na navedene iznose obračunava se 13 % PDV-a.

Kako ispraviti račun kada se utvrdi da je vodomjer krivo očitan?

Nakon prigovora KTD "Vodovodu Žrnovnici" d.o.o. Novi Vinodolski i od njihove strane dobivenim odobrenjem ili ispravljenim računom, potrebno je naprijed navedeno proslijediti komunalnom trgovačkom društvu MURVICA d.o.o. koje će temeljem toga ispraviti, odnosno fakturirati novi račun.

Zašto je obračunato i pribrojeno dugovanje iz proteklog mjeseca na sljedećem računu, ako sam platio račun nekoliko dana prije nego sam dobio novi račun za sljedeći mjesec?

Svaki račun ima rok plaćanja do posljednjeg dana u mjesecu. Sve uplate dospjele nakon tog roka nisu uključene u obračun prilikom izdavanja računa te se pribrajaju u obračun za sljedeći mjesečni račun. Korisnici koji uplate poslije roka dospijeća, dobiveni račun mogu umanjiti za plaćeni iznos i platiti samo za obračunski mjesec.

Vlasnik sam stana u višestambenoj zgradi, a imamo jedan glavni vodomjer i kontrolno brojilo po stanovima. Kako mi se izračunava račun?

U slučaju da višestambena zgrada posjeduje samo jedan glavni vodomjer, a kontrolna brojila su internog karaktera odnosno služe vlasnicima za podjelu računa potrošene vode te kao takva nisu službeno registrirana u KTD "Vodovod Žrnovnica" d.o.o. obračun vodne usluge odvodnje vrši se sukladno članku 12. Odluke o cijeni vodnih usluga ("Službene novine Primorsko – goranske županije", Godina XXII. – broj 35.) Naprijed navedena Odluka nalazi se na službenim internetskim stranicama društva MURVICA d.o.o. pod rubrikom – PROPISI > OSTALO.
U naravi se vlasnicima stanova obračunava ukupna potrošnja vode očitane na zajedničkom vodomjeru od strane KTD "Vodovod Žrnovnica" d.o.o. Novi Vinodolski i razmjerno raspoređuje na svakog vlasnika stambene jedinice sukladno pripadajućoj površini iste.
Ukoliko stambena zgrada uz ugrađeni glavni vodomjer koji mjeri isporučenu vodu cijeloj zgradi, ima ugrađene i sekundarne vodomjere koji su službeno registrirani od strane KTD "Vodovod Žrnovnica" d.o.o. Novi Vinodolski obračun potrošnje vode vrši se prema broju kubičnih metara m3 na svakom pojedinačnom sekundarnom vodomjeru i svaki vlasnik stambene jedinici dobiva svoj zasebni račun za vodnu uslugu odvodnje otpadnih voda.

Živim u obiteljskoj kući koja ima jedan vodovodni priključak. Zašto dobivam nekoliko računa?

Ukoliko je stambeni objekt etažiran, svaka etaža smatra se kao zasebna stambena jedinica bez obzira da li je vlasnik isti ili nije. Za svaku stambenu jedinicu sukladno odredbama iz članka 12. Odluke o cijeni vodnih usluga ("Službene novine Primorsko – goranske županije", Godina XXII. – broj 35.) MURVICA d.o.o. ispostavlja poseban račun. Naprijed navedena Odluka nalazi se na službenim internetskim stranicama MURVICA d.o.o. pod rubrikom – PROPISI > OSTALO.

Primjetio sam zagađenje mora na području Grada Crikvenice. Da li je komunalno trgovačko društvo MURVICA d.o.o. nadležno za isto?

Komunalno trgovačko društvo MURVICA d.o.o. nije zadužena niti odgovorna za čistoću i kvalitetu mora na području Grada Crikvenice. U slučaju eventualnog zagađenja mora prouzročenog kvarom na sustavu javne odvodnje Grada Crikvenice, komunalno trgovačko društvo MURVICA d.o.o. postupa sukladno Operativnom planu djelovanja koji je odobren od strane Hrvatskih voda.

Uslijed velikog nevremena začepljene su slivnih rešetke za odvodnju oborinskih voda? Da li je komunalno trgovačko društvo MURVICA d.o.o. nadležno za čišćenje istih?

Komunalno trgovačko društvo MURVICA d.o.o. zadužena je za održavanje sustava javne odvodnje oborinskih voda, u što spadaju cijevi sustava i tijela slivnika te sukladno Programu održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture provodi redovno čišćenje predmetnog sustava, kao i izvanredna čišćenja kada se za to ukaže potreba.
A ukoliko za vrijeme nevremena dođe do začepljenja slivnih rešetki od strane lišća, kamenja i drugih nečistoća, održavanje istog, odnosno održavanje kompletnih javnih površina sukladno Programu održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture obavlja komunalno trgovačko društvo EKO-MURVICA d.o.o.

Uslijed velikog nevremena došlo je do izljeva vode s javne površine (kolnik, pločnik, stepenište). Da li je komunalno trgovačko društvo MURVICA d.o.o. nadležno za isto?

Grad Crikvenica, odnosno Upravni odjel za komunalni sustav, zaštitu okoliša i upravljanje imovinom odgovoran je za problematiku izljeva vode s javne površine.

TOP