MURVICA d.o.o.

Osnovna djelatnost Komunalnog trgovačkog društva MURVICA d.o.o. je izgradnja, upravljanje i održavanje sustava javne odvodnje te održavanje sustava oborinske odvodnje na području Grada Crikvenice. Sustav javne odvodnje čine objekti (kolektori, crpne stanice, uređaji za pročiščavanje otpadnih voda…) povezani u funkcionalnu cijelinu čija je namjena sakupljanje, odvođenje te pročišćavanja do željenog stupnja čistoće i njihovo neopasno ispuštanje u okoliš. Grad Crikvenica je smješten u kraškom, vodopropusnom području koje je izuzetno osjetljivo na onečišćenja otpadnih voda. Svojim djelovanjem trudimo se pridonijeti očuvanju čistoće mora i našega okoliša u cijelini te posljedično poboljšanju kvalitete života građana grada Crikvenice.

Društvo želi postati moderno, suvremeno, tehnički opremljeno na zavidnom nivou, s kadrovskom strukturom obučenom za obavljanje svih poslova i radnih zadataka. Naša budućnost će biti fokusirana na racionalizaciji troškova poslovanja u svim fazama kako bi se omogućilo ulaganje u održavanje i rekonstrukciju postojećeg sustava.

Želimo doprinijeti stvaranju grada čistog i ugodnog življenja, na dobrobit i zadovoljstvo naših korisnika, zaposlenika i šire društvene zajednice, poštujući pri tome načela ekonomičnosti, racionalnosti i svrsishodnosti. Dužnost i cilj kao savjesnog pružatelja vodnih usluga je radnicima osigurati priliku za učenje, razvoj i stvaranje karijere, biti tvrtka koja zna prepoznati i nagraditi uspjeh, kontinuirano unapređivati tehnološku opremljenost te pratiti svjetske trendove u djelatnosti kako bi iste primijenili u svome radu i time poboljšali kvalitetu usluge, postavljati ambiciozne i ostvarive ciljeve, brinuti o zaštiti i zdravlju zaposlenika, kao i zaštiti okoliša i na taj način ispuniti svoju ulogu prema široj društvenoj zajednici.

Unapređenje kvalitete usluga u javnoj odvodnji otpadnih te oborinskih voda i time osiguranje zadovoljstva naših korisnika, zaposlenika, poslovnih partnera i lokalne zajednice u kojoj djelujemo.

Prioritet nam je biti usmjeren na kontinuirano pružanje vodne usluge razvojem i stalnim unapređivanjem vlastitih tehničko-tehnoloških i ljudskih resursa, zasnovano na principima zaštite okoliša.

Naše buduće djelovanje mora počivati na povećanju zadovoljstva svih korisnika naših usluga, izgradnjom odgovarajućeg sustava javne odvodnje otpadnih voda i njihovog pročišćavanja kao i održavanje sustava oborinske odvodnje, kako bi područje kojim upravljamo učinili ugodnijim i poželjnijim za život.

Želimo postati najkvalitetniji pružatelj vodnih usluga na našem području, prepoznatljiv u cijeloj Hrvatskoj po primjeni najbolje dostupne svjetske prakse i tehnologije u uvažavanju načela zaštite okoliša te postati jedan od vodećih čimbenika u djelatnostima javne odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području županije čime ćemo doprinijeti podizanju kvalitete življenja građana.

Poslovanje trgovačkog društva MURVICA d.o.o. naročito je vezano uz upravljanje i razvoj sustava javne odvodnje otpadnih voda i održavanje sustava oborinske odvodnje na području Grada Crikvenice te je prioritetno naša misija osiguranje trajnog i kvalitetnog obavljanja navedenih usluga uz održavanje komunalnih vodnih građevina za javnu odvodnju u stanju funkcionalne sposobnosti, sa maksimalnim poštivanjem zaštite okoliša i javnog interesa lokalnih zajednica u kojima djelujemo, uz stalnu brigu o zadovoljstvu svojih radnika, kao i svih korisnika usluga što čini okosnicu sadašnjeg i budućeg poslovanja upravljanja Društva MURVICA d.o.o.

Poboljšanje kvalitete življenja kako sadašnjih, tako i budućih naraštaja našeg grada, stalnim i kvalitetnim održavanjem i unapređenjem sustava javne odvodnje otpadnih te oborinskih voda i utjecanje na svijest korisnika o potrebi kontinuiranog održavanja i izgradnje sustava odvodnje, ali i priključenja što većeg broja korisnika na sustav javne odvodnje.

Namjera Društva je efikasno i efektivno poslovanje u skladu sa važećim propisima i standardima.
Želja nam je sadašnjim i budućim korisnicima omogućiti sigurni i kvalitetni sustav javne odvodnje otpadnih te oborinskih voda uz stalni cilj očuvanja okoliša i zdravlja korisnika uz potporu šire društvene zajednice.

 • Izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda
 • Zaštita morske sredine stavljanjem pod kontrolu stanja septičkih i sabirnih jama na području upravljanja te daljnji razvoj i širenje sustava javne odvodnje
 • Održavanje biološke raznolikosti
 • Briga o sustavu javne odvodnje otpadnih i oborinskih voda te pročišćavanju otpadnih voda i ostalim djelatnostima vezanim za zaštitu okoliša
 • Poboljšati uvjete zaštite na radu
 • Poboljšati kvalitetu stanovanja razvojem sustava javne odvodnje
 • Poboljšavati mjere pročišćavanje otpadnih voda
 • Sustavno raditi na promjeni svijesti građana o potrebi priključenja na sustav javne odvodnje
 • Poboljšanje usluga i informiranost potrošača
 • Približiti svoje poslovanje korisnicima usluga, zainteresiranoj javnosti i ukupnoj javnosti
 • Povećati učinkovitost kroz dobro unutarnje ustrojstvo, upravljanje i razvoj ljudskih potencijala, uključujući i stalno stručno usavršavanje, pravilnu i pravičnu preraspodjelu radnih zadataka
 • Korištenje sredstva Europske unije za unaprjeđenje sustava javne odvodnje
 • Poticanje razvoja sustava javne odvodnje
 • Racionalno korištenje sustava javne odvodnje
 • Aktivna suradnja s Gradom Crikvenica u pogledu investicija
 • Smanjenje operativnih troškova
 • Racionalizacija komercijalnih i tehničkih procedura
 • Energetska efikasnost i modernizacija voznog parka
 • Ostvariti zadovoljstvo kupca visokom kvalitetom usluga, uz prikladnu cijenu u okviru djelatnosti Društva MURVICA d.o.o.
 • Pratiti tehnološki razvitak struke i biti nositelj novih tehnologija na našem području
 • Nastaviti ostvarivati uravnoteženo, pravilno, svrhovito, učinkovito, ekonomično i transparentno financijsko poslovanje

Opći ciljevi razvoja odvodnje temelje se na programima jedinica lokalne samouprave kao i programima prihvaćenim od strane Hrvatskih voda. U opće ciljeve spada i trajno unapređenje organizacije poslovanja, uvođenje sustava kvalitete poslovanja, dogradnja i unapređenje sustava upravljanja komunalnom infrastrukturom, razvoj komunalnog informacijskog sustava te razvoj sustava daljinskog nadzora i upravljanja objektima. U posebne ciljeve spada provođenje godišnjih aktivnosti dogovorenih s Gradom Crikvenica i Hrvatskim vodama.

 • Objedinjavanje društava koje obavljaju vodne djelatnosti na području gradova Crikvenica i Novi Vinodolski i uvođenje nove sistematizacije.
 • Aplikacija za izgradnju projekta vodokomunalne infrastrukture aglomeracija Novi Vinodolski, Crikvenica i Selce. Ovaj projekt sufinancira se iz fondova Europske unije – Kohezijskog fonda i sredstvima Korisnika i Partnera projekta. Učesnici u projektu su KTD Vodovod Žrnovnica d.o.o. kao Korisnik, te Grad Novi Vinodolski, Grad Crikvenica i MURVICA d.o.o. kao Partneri;
 • Aplikacija za izradu studijske i projektne dokumentacije za natječaj za Izgradnju II faze sustava javne odvodnje naselja Jadranovo

Generalni ciljevi za kraj planskog perioda – 5 godina:

 • Neprekidna opskrba projektiranom potrebnom uslugom odvodnje otpadnih voda,
 • Poboljšanje operativne efikasnosti objekata sustava javne odvodnje kroz programe rehabilitacije sistema, upravljanja potražnjom, smanjenja propuštanja, optimizaciju mreže, unapređenje postrojenja, kontrolu procesa, itd.
 • Poboljšanje kvaliteta i efikasnosti usluga odvodnje otpadnih voda za stanovništvo,
 • Pokrivenost troškova iz cijene, čija visina ne prelazi 5% prosječnog prihoda za domaćinstva,
 • Realizacija kapitalnih investicija koje će omogućiti pružanje usluga na području djelovanja Društva MURVICA d.o.o. zadovoljivši potrebe kupaca za uslugama odvodnje otpadnih voda,
 • Stabilan gotovinski tok, podizanje i održavanje potrebne razine naplate,
 • Poštovanje principa održivog razvoja i zaštite prirodne sredine, smanjenje zagađenja životne sredine upotrebom svih raspoloživih mjera.
TOP