OBRASCI

Ovim je servisom korisnicima pružena mogućnost dostave podnesaka društvu MURVICA d.o.o. putem interaktivnih obrazaca (online) te putem elektroničke pošte (e-mail). Više o zaštiti osobnih podataka možete pročitati u dokumentu Zaštita osobnih podataka.

e-ZAHTJEVI

Ukoliko želite online dostaviti interaktivni (online) službeni zahtjev društvu MURVICA d.o.o., kliknite na jedan od niže navedenih e-Zahtjeva.

Po slanju Vašeg e-Zahtjeva, dobit ćete potvrdu prijema, a po pokretanju postupka klasifikacijsku oznaku (KLASA) i pristupnu šifru za uvid u status rješavanja Vašeg predmeta (e-predmet) .

e-Izjava stranke o prihvaćanju uporabe i prometa elektroničkih isprava
e-Zahtjev za aktiviranje besplatne usluge dostave obavijesti o računu putem e-maila
e-Zahtjev za otkazivanjem besplatne usluge dostave obavijesti o računu putem e-maila
e-Zahtjev za ishodovanje dokumentacije vezane uz građenje
e-Zahtjev za priključenje na sustav javne odvodnje
e-Zahtjev za izdavanje potvrde o nedugovanju
e-Zahtjev za ishodovanje potvrde o priključenju na sustav javne odvodnje
e-Zahtjev za promjenom korisnika vodne usluge
e-Zahtjev za pristup informacijama
e-Zahtjev za dopunu ili ispravak informacija
e-Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

ZAHTJEVI

Za kompletiranje zahtjeva mogu Vam zatrebati zahtjevi u Word dokumentiu koje možete preuzeti u privitku ovog teksta.

Ukoliko želite dostaviti jedan od niže navedenih službenih zahtjeva društvu MURVICA d.o.o., možete ga dostaviti elektroničkom poštom na e-mail adresu: info@murvica.hr.

Po slanju Vašeg zahtjeva, dobit ćete potvrdu prijema, a po pokretanju postupka klasifikacijsku oznaku (KLASA) i pristupni kod za uvid u status rješavanja Vašeg predmeta (e-predmet) .

Izjava stranke o prihvaćanju uporabe i prometa elektroničkih isprava
Zahtjev za aktiviranje usluge dostave obavijesti o računu putem e-maila
Zahtjev za otkazivanjem usluge dostave obavijesti o računu putem e-maila
Zahtjev za ishodovanje dokumentacije vezane uz građenje
Zahtjev za priključenje na sustav javne odvodnje
Zahtjev za promjenom korisnika vodne usluge
Zahtjev za promjenu adrese dostave računa putem pošte
Zahtjev za ishodovanje potvrde o nedugovanju
Zahtjev za ishodovanje potvrde o priključenju na sustav javne odvodnje
Zahtjev za pristup informacijama
Zahtjev za dopunu ili ispravak informacija
Zahtjev za ponovnu uporabu informacija
TOP