PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA

Pravo na pristup informacijama - koje stvara, posjeduje, raspolaže ili nadzire komunalno trgovačko društvo MURVICA d.o.o. uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama ("Narodne novine" br. 25/13 i 85/15). Pravo na pristup informacijama - koje stvara, posjeduje, raspolaže ili nadzire komunalno trgovačko društvo MURVICA d.o.o. uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama ("Narodne novine" br. 25/13 i 85/15). Zakonom se propisuju i načela prava na pristup, izuzeci od prava na pristup te postupak za ostvarivanje i zaštitu pravana pristup informacijama.

Cilj zakona - je omogućiti i osigurati informaciju fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti, transparentnosti i javnosti djelovanja komunalnog trgovačkog društva MURVICA d.o.o., sukladno odredbama Zakona.

Informacija - je svaki podatak koji se posjeduje u obliku dokumenta, zapisa, dosjea, registra ili u bilo kojem drugom obliku, neovisno o načinu na koji je prikazana informacija (napisani, nacrtani, tiskani, snimljeni, magnetni, optički, elektronički ili neki drugi zapis).

Pravo na informaciju - ostvaruje se podnošenjem zahtjeva komunalnom trgovačkom društvu MURVICA d.o.o.

Prilikom podnošenja zahtjeva nije potrebno platiti upravnu pristojbu.

Komunalno trgovačko društvo MURVICA d.o.o. ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije. Visina naknade stvarnih materijalnih troškova za pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, sukladno odredbi članka 19. stavka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama, propisana je Kriterijima za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije ("Narodne novine" br. 12/14 i 15/14).

Za dodatne informacije molimo nazovite zaposlenika za informiranje na broj telefona +385 (0)51 440 885.

DOKUMENTI:
Uvjeti za ponovnu uporabu informacija
Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije
Odluka o određivanju službenika za informiranje

GODIŠNJE IZVJEŠĆE

Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 2513, 8515) za 2018. godinu
TOP