PROPISI


ZAKON O VODAMA - pročišćeni tekst ("Narodne novine" br. 153/09, 63/11, 130/11, 56/13 i 14/14)
ZAKON O FINANCIRANJU VODNOG GOSPODARSTVA - pročišćeni tekst ("Narodne novine" br. 153/09, 90/11, 56/13, 154/14)
ZAKON O KOMUNALNOM GOSPODARSTVU - pročišćeni tekst ("Narodne novine" br. 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14)
ZAKON O ZAŠTITI POTROŠAČA ("Narodne novine" br. 41/14)
ZAKON O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA ("Narodne novine" br. 25/13)

Ovdje osim akata društva MURVICA d.o.o. možete vidjeti i akte Grada Crikvenice koji se odnose na djelatnost društva MURVICA d.o.o.

PRAVILNIK o sponzoriranju i doniranju
ODLUKA o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka
ODLUKA o imenovanju osobe zadužene za nepravilnosti
PRAVILNIK o financijskom upravljanju i kontroli
IZVJEŠĆE o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama
ODLUKA o određivanju službenika za informiranje
ODLUKA o imenovanju etičkog povjerenstva komunalnog trgovačkog društva MURVICA d.o.o.
ODLUKA o prijenosu ovlasti za razvoj sustava unutarnjih kontrola
ODLUKA o imenovanju članova Povjerenstava za reklamacije potrošača komunalnog trgovačkog društva MURVICA d.o.o.
ODLUKA o zabrani konzumiranja duhanskih i alkoholnih proizvoda te drugih sredstava ovisnosti u trgovačkom društvu MURVICA d.o.o.
PRAVILNIK o sustavu prijavljivanja nepravilnosti
ETIČKI KODEKS trgovačkog društva MURVICA d.o.o.
ODLUKA o utvrđivanju poslova za koje se osigurava sustav certificiranja elektroničkih potpisa
ODLUKA o posebnom ovlaštenju za ovjeru ispisa elektroničke isprave
ODLUKA o ovlaštenju za ovjeru ispisa elektroničke isprave
IZJAVA o prihvaćanju uporabe i prometa elektroničkih isprava
ODLUKA O STUPANJU NA SNAGU PRAVILNIKA O FMC-u trgovačkog društva MURVICA d.o.o.
KRITERIJI ZA ODREĐIVANJE VISINE NAKNADE STVARNIH MATERIJALNIH TROŠKOVA I TROŠKOVA DOSTAVE DOKUMENTACIJE
IZJAVA trgovačkog društva MURVICA d.o.o. ZA NAKNADNI PRISTUP SPORAZUMU O OTPISU DUGOVA
ODLUKA O IMENOVANJU SLUŽBENIKA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA U trgovačkom društvu MURVICA d.o.o.
IZJAVA O PRIHVAČANJU KODEKSA ETIKE trgovačkog društva MURVICA d.o
ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA OPĆIH I TEHNIČKIH UVJETA ISPORUKE VODNIH USLUGA NA PODRUČJU GRADA CRIKVENICE (Službene novine Grada Crikvenice" br. 17/16)
ODLUKU O ODVODNJI OTPADNIH VODA NA PODRUČJU GRADA CRIKVENICE (Službene novine Grada Crikvenice" br. 9/15)
ODLUKA O PRIKLJUČENJU NA KOMUNALNE VODNE GRAĐEVINE ZA JAVNU ODVODNJU NA PODRUČJU GRADA CRIKVENICE (Službene novine Grada Crikvenice" br. 8/15)
CJENIK USLUGA od 01.10.2014. godine ("Službene novine Primorsko-goranske županije" br. 42/14)
ODLUKA O CIJENI VODNIH USLUGA ("Službene novine Primorsko-goranske županije" br. 35/14)
OPĆI I TEHNIČKI UVJETI ISPORUKE VODNIH USLUGA NA PODRUČJU GRADA CRIKVENICE ("Službene novine Primorsko-goranske županije" br. 35/14)
ODLUKA O OBRAČUNU I NAPLATI NAKNADE ZA RAZVOJ VODNIH GRAĐEVINA SUSTAVA JAVNE ODVODNJE ("Službene novine Primorsko-goranske županije" br. 25/14)
TOP