SKUPŠTINA DRUŠTVA

Skupštinu trgovačkog društva MURVICA d.o.o. čini gradonačelnik Grada Crikvenice DAMIR RUKAVINA, dipl. ing.

UPRAVA DRUŠTVA

Skupština trgovačkog društva MURVICA d.o.o. imenuje Upravu Društva. Skupština Društva je dana 13.06.2014. godine donijela Odluku o imenovanju Uprave trgovačkog društva MURVICA d.o.o. Uprava društva sastoji se od jednog člana – Direktora, koji zastupa i vodi poslove Društva pojedinačno i samostalno.

Direktor: JEVGENIJ PRPIĆ, mag. ing. geod. et geoinf.
Telefon: 051 440 880

ODJEL FINANCIJSKO-RAČUNOVODSTVENIH POSLOVA
Voditelj odjela: SANJIN ŠOPIĆ, dipl. oec. - Telefon: 051 440 886

ODJEL OPĆIH POSLOVA
Voditelj odjela: RADISLAV BLAŽEVIĆ, dipl. iur. - Telefon: 091 2420 646

ODJEL TEHNIČKIH POSLOVA
Voditelj odjela: ZORAN MAMIĆ, mag. ing. aedif. - Telefon: 091 2410 613

NADZORNI ODBOR

Skupština komunalnog trgovačkog društva MURVICA d.o.o. na temelju članka 437. stavka 1. Zakona o trgovačkim društvima ("Narodne novine", br. 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 111/12, 68/13 i 110/15) te članka 11. Izjave osnivača društva MURVICA d.o.o. od dana 09.04.2014. godine, na sjednici održanoj dana 29.08.2017. godine, donijela je ODLUKU o opozivu i imenovanju članova Nadzornog odbora komunalnog trgovačkog društva MURVICA d.o.o. Nadzorni odbor ima pet članova.

ČLANOVI NADZORNOG ODBORA:

mr. sc. VESNA CAR SAMSA, dipl. ing. - Predsjednik NO
ZDRAVKO PERNAR - Zamjenik predsjednika NO
IVANA ŠEVERDIJA
BOJAN PILAŠ
MILAN KONDIĆ - predstavnik radnika u NO

ORGANIZACIJSKA SHEMA

TOP